Strona główna Kontakt Dyrektor informuje Spotkanie z Prezydentem Filmy WolontariatMaj 29 2024 09:01:08 
 
Dyrekcja LO
Dyrektor
Tomasz Błauciak
______________________
Wicedyrektor
Mariola Hajduk
KAMERA

Menu główne

REKRUTACJA 2023/2024Ochrona danych osobowych
Nowa formuła egzaminu maturalnego

Galeria filmów
Fotogaleria

Strona główna

Rada Rodziców

Kadra LO

Statut LO
i dokumenty szkoły

Biblioteka

Kontakt

Gazeta szkolna

Matura 2023

Kryteria oceniania,
wymagania edukacyjne


Informacje dla uczniów

Konkurs Matematyczny

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dolnośląski Festiwal Nauki

Szkoła kompetencji

Doradztwo zawodowe

Reklama

Bezpieczna szkoła

Spotkanie z Prezydentem

Biuletyn Informacji Publicznej

Gazeta szkolna

EXPRESS-MIEJSKI.PL

Mocni bez przemocy

Mam haka na czerniaka

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Biuletyn Informacji Publicznej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. WŁADYSŁAWA JEGIEŁŁY
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 8B
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 74 8 151 674 fax 74 8 154 1291. Status prawny

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

• Aktu Założycielskiego,
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
• Statutu Szkoły,
• Zarządzeń Kuratora,
• Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
• Ramowego planu pracy szkoły,
• Planu rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich,
• Koncepcji pracy szkoły,
• Regulaminów:
    - Regulaminu Rady Pedagogicznej.
    - Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
    - Regulaminu Rady Rodziców.
    - Regulaminu biblioteki szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich.


2. Statut szkoły


Statut LO im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich


3. Organy szkoły

Organami Szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich są:
1. Dyrektor Szkoły
2. Wicedyrektor Szkoły
3. Rada Pedagogiczna
4. Rada Rodziców
5. Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.
W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w dzienniku elektronicznym i na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

Organy szkoły - opis


4. Kadra

W Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich zatrudnieni są nauczyciele, pedagog szkolny, pracownicy administracji i obsługi.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
Obowiązki nauczycieli określone są w Statucie Szkoły.

Nauczyciele uczący w Liceum Ogólnkoształcącym


5. Godziny pracy

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
Lekcja trwa 45 minut, przerwy po 1,2,4,6,7 lekcji 5 minut, po 3,8 lekcji 10 minut, oraz długa przerwa 15 minut po 5 lekcji.
Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 kończą o godz.14.50.
Sekretariat szkoły pracuje w godz. 7.30 – 15.30.


6. Finanse szkoły


1. Bilans 2020 część 1
2. Bilans 2020 część 2
3. Bilans 2020 część 3

1. Rachunek zysków i strat jednostki /wariant porównawczy/ część 1
2. Rachunek zysków i strat jednostki /wariant porównawczy/ część 2

1. Zestawienie zmian w funduszu jednostki_część 1
2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki_część 2

1. Informacja dodatkowa_część 1
2. Informacja dodatkowa_część 2
3. Informacja dodatkowa_część 3

1. Bilans 2022
2. Rachunek zysków i strat 2022
3. Informacja dodatkowa 2022
4. Zestawienie zmian 2022


7. Przetargi

Nazwa i adres Zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Ząbkowicach Śl.

Adres pocztowy:
Ulica: - Powstańców Warszawy 8c
Miejscowość: - Ząbkowice Śląskie
Kod pocztowy: - 57-200
Województwo: - dolnośląskie

Osoba upoważniona do kontaktów:
Sylwia Machnik - kierownik administracyjno-gospodarczy

Telefon: - 74 8 151 674
Fax: - 74 8 151 674
e-mail: kadry@lozabkowice.pl


8. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski składać można: - drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres:

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły
ul. Powstańców Warszawy 8b
57-200 Ząbkowice Śląskie


- telefonicznie lub faksem - numer: 74 – 8 151 674
- pocztą elektroniczną: sekretariat@lozabkowice.pl lub dyrektor@lozabkowice.pl

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śl. przyjmuje interesantów w dniach:
poniedziałek godz. 14.00-15.30 i wtorek 8.30-10.30.

Wicedyrektor przyjmuje interesantów w dniach:
czwartek 14.00-15.00 i piątek 8.30-10.00.


9. Rejestry i ewidencje

Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich prowadzi m.in.

- księgę uczniów
- dziennik korespondencji
- rejestr wypadków uczniów w szkole
- księgę wydawanych legitymacji szkolnych
- zeszyt wydawanych zaświadczeń
- ewidencje nauczycieli korzystających z delegacji
- rejestr wydawanych zaświadczeń do WKU

Kadry Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich prowadzą m.in.

- ewidencje i rejestry określone w kodeksie pracy.


10. Udostępnianie informacji

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich określają w szczególności następujące przepisy:

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.)

oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926).

1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


11. Redakcja

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ redagują:

Merytoryczna zawartość Biuletynu:

Tomasz Błauciak
e-mail: dyrektor@lozabkowice.pl

Techniczna zawartość Biuletynu:

Marek Pendel

e-mail: admin@lozabkowice.pl


Copyright © 2015
5395358 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2003-2005 | Original DAJ Glass Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: